Realizujemy projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Numer projektu: POWR.02.06.00-00-0065/19

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin realizacji projektu: 13.03.2023 r.  do: 30.11.2023 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Polski Związek Głuchych, Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz  Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie różnych form wsparcia aktywizacji zawodowej, zarówno pomocy w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia, jak i instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy. Fundacja Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, bierze udział w instrumencie  Nowe miejsca pracy – wsparcie w podjęciu zatrudnienia polega na utworzenie nowego stanowiska pracy, jego przystosowanie oraz wdrożenie i wsparcie osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy.

Dofinansowanie w wysokości 42 196,19 zł