PROJEKTY

O projekcie

Fundacja Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – ,,Kierunek praca” Kierunek pomocy 1: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Głównym celem realizacji Projektu jest podniesienie zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia min.40% osób niepracujących objętych kompleksową aktywizacją zawodową z 15 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących woj. śląskie do października 2024. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób z niepełnosprawnością w rynek pracy, w szczególności przez:

a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających
na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób
z niepełnosprawnością.
d) staże
e) praca

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2024 roku.
Dla kogo?
Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie wszystkie osoby, spełniające poniższe kryteria:
– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w stopniu
znacznym, umiarkowanym lub lekkim – max. 20% ogółu osób
– są osobami w wieku aktywności zawodowej (tj. osobami, które nie osiągnęły wieku
emerytalnego),
– są mieszkańcami województwa śląskiego,
– są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
– nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub
projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie.

Formy wsparcia dla Uczestników Projektu:
• diagnoza sytuacji w kontekście przyczyn braku możliwości ponownego wejścia na rynek pracy i pozostawania bez oraz zaplanowanie i wdrożenie indywidulanej ścieżki kariery;
• udziału w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy;
• wsparcie pośrednika pracy;
• poradnictwo specjalistyczne dorady zawodowego;
• realizacja płatnego stażu zawodowego trwającego 2 miesiące (5 dni w tygodniu, liczba godzin pracy zgodna z orzeczeniem lekarskim, stypendium stażowe wynoszące 2568,09 zł brutto brutto);
• otrzymania zaświadczenia dotyczącego form wsparcia udzielonych w trakcie realizacji Projektu.

Nabór do projektu
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów prowadzone jest w rundach ciągłych aż do wyczerpania miejsc w Projekcie. Do formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2, 3, 4 należy przedłożyć:
• aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne


KONTAKT
e-mail: biuro@fwzon.pl, tel.: 609 522 055,

ZAPRASZAMY!

Dokumenty projektu