PROJEKTY

Previous slide
Next slide

Fundacja Wspierania Zatrudnienia Osób

 Niepełnosprawnych realizuje projekt skierowany do osób niepracujących, w wieku produkcyjnym, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych.

Kto może wziąć udział w projekcie:

Osoby niepełnosprawne (niezależnie od rodzaju niepełnosprawności), niepracujące i nieaktywne zawodowo, nie uczące się,  zamieszkałe na terenie województwa Śląskiego.

W projekcie oferujemy m.in.:

  • doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
  • szkolenia zawodowe: pracownik kompletacji, pracownik administracyjny, pracownik gospodarczy
  • płatne kursy zawodowe

Zapraszamy  do udziału w projekcie

Wartość projektu:  10 000,00 PLN

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

„Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Fundacja Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt skierowany do osób niepracujących, w wieku produkcyjnym, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Numer projektu: POWR.02.06.00-00-0065/19

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin realizacji projektu: 13.03.2023 r.  do: 30.11.2023 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Polski Związek Głuchych, Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz  Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie różnych form wsparcia aktywizacji zawodowej, zarówno pomocy w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia, jak i instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy. Fundacja Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, bierze udział w instrumencie  Nowe miejsca pracy – wsparcie w podjęciu zatrudnienia polega na utworzenie nowego stanowiska pracy, jego przystosowanie oraz wdrożenie i wsparcie osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy.

Dofinansowanie I projektu w wysokości    42 196,19 zł

Dofinansowanie II projektu w wysokości   19 233,50 zł

Dofinansowanie III projektu w wysokości  37 525,89 zł

Dofinansowanie IV projektu w wysokości 18 518,00 zł