STATUT

Statut Fundacji Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych

 Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, zwana dalej Fundacją,
  działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Marcina Tadeusza Szczepańskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – zastępcę notarialnego Aleksandrę Koczubę vel Pietrzykowską w kancelarii notarialnej Artur Kozak notariusz, Agnieszka Lisowska notariusz spółka cywilna w Warszawie, pod numerem repertorium A 7982/2021 w dniu 2 lipca 2021 r.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Będzin.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy oraz Starosta Będziński.

§4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§5

 1. Celem Fundacji jest działalność społeczna, szczególnie w zakresie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także szkolenia, edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 3. Celem Fundacji jest pomoc materialna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez:
  1. organizowanie pomocy dla osób niepełnosprawnych,
  2. prowadzenie działalności szkoleniowej i tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  3. integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
  4. działania na rzecz społeczności lokalnej,
  5. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Fundacji.

§6

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  2. organizowanie i udział w targach pracy, konferencjach oraz innych wydarzeniach związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
  3. doradztwo dla osób niepełnosprawnych w zakresie związanym z zatrudnieniem oraz podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych,
  4. organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania oraz utrzymania zatrudnienia oraz szkoleń zawodowych,
  5. monitorowanie rynku pracy pod kątem możliwości znalezienia zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych,
  6. współpracę z instytucjami publicznymi, pracodawcami oraz innymi organizacjami w celu zwiększania zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  7. propagowanie rozwoju edukacji osób niepełnosprawnych, w tym wspieranie uzdolnionych uczniów oraz studentów niepełnosprawnych, w tym poprzez fundowanie stypendiów,
  8. organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, w szczególności w formie zakładu aktywności zawodowej,
  9. prowadzenie działalności gospodarczej, wspierającej realizację celów Fundacji.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§7

1.    Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w tym dochody z działalności gospodarczej.2.    Na działalność statutową z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 15.000 zł.3.    Na działalność gospodarczą z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 10.000 zł.

§8

1.    Przychody Fundacji pochodzą z:a.    darowizn, spadków, zapisów,b.    dotacji i subwencji od osób prawnych,c.     zbiórek publicznych,d.    majątku fundacji,e.    odsetek i lokat bankowych,f.      dochodów z działalności gospodarczej. 2.    Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.3.    Fundacja może prowadzić w szczególności następujące rodzaje działalności gospodarczej (według klasy PKD): a.    22.29.Z, produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznychb.    20.16.Z, produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowychc.     22.22.Z, produkcja opakowań z tworzyw sztucznychd.    22.23.Z, produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznyche.    25.93.Z, produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężynf.      27.32.Z, produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kablig.    33.11.Z, naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowychh.    38.32.Z, odzysk surowców z materiałów segregowanychi.      46.49.Z, sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowegoj.      58.19.Z, pozostała działalność wydawnicza        k.     68.20.Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymil.      82.30.Z, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresówm.   85.59.B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanen.    85.60.Z, działalność wspomagająca edukacjęo.    86.90.A działalność fizjoterapeutyczna p.    70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania q.    78.10.Z działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskaniem pracowników r.     88.10.Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnychs.     78.20.Z  działalność agencji pracy tymczasowejt.      78.30.Z  pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników”

Rozdział IV. Władze Fundacji

 

§9

Władzę Fundacji stanowi Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§10

 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję. W przypadku zarządu jednoosobowego członek Zarządu jest jego Prezesem.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Prezesem Zarządu jest z urzędu Fundator, chyba, że powoła on do pełnienia tej funkcji inną osobę, która wyrazi na to zgodę.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji Fundatorowi,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu,
  4. odwołania przez Fundatora.
 5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatora przed upływem kadencji.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do realizacji swoich czynności statutowych.

 

§11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu,
  8. wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 4. Fundator może powołać pełnomocnika do kontaktów z Zarządem.

§12

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. W przypadku zarządu wieloosobowego posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Posiedzenie Zarządu jest ważne jeśli biorą w nim udział wszyscy jego członkowie, bez względu na sposób i termin powiadomienia.
 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 6. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Zarząd.

 Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§14

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§15

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.

§16

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy oraz Starosta Będziński.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.